Intro
  Vochtproblemen
  Vochtbestrijding
  vochtweringswerken   - Patent !!

  *Opstijgend vocht in   muren behandelen

  *Vochtproblemen in   kelders
  *Geveldichting tegen   Slagregen
  *Condensatie   problemen
  *Schimmel- en
  zwambestrijding
  Over   Vochtweringswerken   Vervaet
  Onze Referenties
  Contacteer ons
BEL ONS GRATIS Nummer :

0800 92 933Patent : 

Nieuw revolutionair systeem voor
Meerfaseninjectie tegen opstijgend grondvochtIedereen onder ons wordt wel eens op de één of andere manier geconfronteerd met vochtproblemen zoals opstijgend vocht in de muren. Iedereen weet ook dat er meerdere methodes zijn voor dit probleem te verhelpen.
De twee meest gebruikte methodes zijn: het plaatsen van een waterdicht materiaal (vb. door onderzagen of onderkappen) en het behandelen van opstijgend grondvocht door middel van injectie van vochtwerende producten (vb siloxanen, silanen) onder lage druk.
Om diverse redenen, zoals lage prijs, snelheid van uitvoeren, uitzicht buitengevels en toepasbaarheid, opteert men vandaag meer en meer voor een injectie van vochtwerende producten.
Deze methode heeft echter af te rekenen met vooroordelen, deels te wijten aan minder efficiënte producten en onervarenheid van de uitvoerder, maar vooral grotendeels door de aanwezigheid van holle ruimten bij dikkere muren. De aanwezige holten, scheuren en spleten (vanaf 1,5 steense muur) zorgen ervoor dat de injectievloeistof wegloopt via deze holtes. Reeds 20 jaar  erkent men dit probleem, maar geeft men daar geen gevolg aan om diverse redenen, zoals:

  • Meerprijs bijkomende, vochtwerende behandeling
  • Aflopen van cementsluier of aflopen zwellend polyurethaanhars.
  • Neutralisatie siliconen door hoge PH waarde bij het uitharden van de cement.
  • Schade door opzwellend polyurethaanhars.
  • Lange tussenwachttijd bij traditionele vochtbestrijding van opstijgend vocht.

Nu is er een nieuw revolutionair alternatief voor deze hydraulische injectiespecie of zwellend polyurethaanhars zonder enig nadeel.

Deze meerfaseninjectie bestaat erin een voorbehandeling uit te voeren met volgende werkwijze: via geboorde gaten ter hoogte van het vloerniveau wordt er met een inrichting via twee aparte kanalen twee vloeibare componenten aangebracht. Deze vloeien via de spuitmond naar de aanwezige holten. Deze componenten reageren tijdens het vloeien tot een ondoordringbare sperlaag. Eens deze ondoordringbare sperlaag gevormd is kan men na 15 min. Overgaan tot de 2de injectie met het vochtwerende product, waarbij men de zekerheid krijgt op een optimale verzadiging van de injectiezone.
Deze behandeling wordt gecommercialiseerd onder de naam no-aqua2plug en is patent pending.
Voor meer info www.noaqua.be

:: PATENT DIMITRI VERVAET ::

 

ONTWERP
VOOR EEN BELGISCH
OCTROOIAANVRAAG

op naam van

Dimitri Vervaet

voor


"Werkwijze voor het behandelen van muren tegen opstijgend vocht en
inrichting daarbij toegepast".BELGIAN AND EUROPEAN PATENT ATTORNEYS    -    BENELUX AND EUROPEAN TRADE MARK ATTORNEYS

 

Werkwijze voor het behandelen van muren tegen opstijgend vocht en inrichting daarbij toegepast.
_____________________________________________________________

De huidige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het behandelen van muren tegen opstijgend vocht.

Het is bekend muren te behandelen tegen opstijgend vocht door, op een bepaald niveau boven het grondoppervlak of het vloerpasniveau en op regelmatige horizontale afstanden gaten te boren in de muur, waarna in deze gaten, onder druk, vloeibare siliconen worden geïnjecteerd die in de muur uitharden tot een laag die ondoorlaatbaar is voor water.

Wanneer bij het toepassen van deze bekende werkwijze de mortel, waarmee de stenen van de muur zijn gemetst, niet de volledige voegen tussen de stenen van de muur opvult, vertoont deze werkwijze het nadeel dat de siliconen doorheen doorgangen in deze voegen wegsijpelt tijdens het injecteren ervan.

Het is duidelijk dat als gevolg van dit wegsijpelen veel siliconen verloren gaat, waardoor de kostprijs voor het behandelen van muren relatief groot kan worden.

In andere gevallen zal door het wegsijpelen van de siliconen een onvolledige siliconenlaag worden gevormd, waardoor opstijgend vocht mogelijk plaatselijk niet wordt tegengehouden en de behandeling bijgevolg niet het gewenste resultaat oplevert.

Teneinde aan het voornoemd nadeel een oplossing te bieden is het bekend de te behandelen muren aan een voorbehandeling te onderwerpen. De bekende voorbehandeling bestaat erin, net onder of op het gewenste niveau voor het injecteren van de voornoemde siliconen, een aantal boringen uit te voeren in de muur, waarna in deze laatste boringen, onder druk, een mortelspecie wordt geïnjecteerd.

Een nadeel van de voornoemde voorbehandeling is dat mortel sterk alkalisch is en bijgevolg een negatieve invloed kan hebben op de siliconen die later, bij de eigenlijke behandeling van de muur tegen opstijgend vocht, worden geïnjecteerd.

Nog een nadeel van de voorbehandeling is dat de mortelspecie tijdens het uitharden een grote hoeveelheid water vrijgeeft, waardoor de muur extra vochtig wordt.

Nog een ander nadeel van de voorbehandeling is dat, na het uitharden van de mortelspecie, krimpverschijnselen kunnen optreden in de muur, waardoor mogelijk kleine scheuren of barsten ontstaan, hetgeen uiteraard ongewenst is.

Volgens een andere bekende werkwijze wordt de te behandelen muur aan een voorbehandeling onderworpen door, net onder het gewenste niveau voor het injecteren van de siliconen, een aantal boringen uit te voeren waarin vervolgens een polyurethaanschuim wordt geïnjecteerd.

Een nadeel van deze bekende voorbehandeling is dat de druk die ontstaat bij het expanderen van het schuim relatief hoog is, zodat in sommige gevallen de stenen in de muur kunnen barsten.

De huidige uitvinding heeft tot doel aan één of meer van de voornoemde en andere nadelen een oplossing te bieden.

Hiertoe betreft de uitvinding een werkwijze voor het behandelen van muren tegen opstijgend vocht, waarbij één of meer vloeibare en vochtwerende producten op een bepaald niveau in de muur worden geïnjecteerd en waarbij, vóór het injecteren van de voornoemde producten, een voorbehandeling wordt uitgevoerd door op een zeker niveau of onder het niveau waarop de voornoemde producten worden geïnjecteerd, een voor die vochtwerende producten ondoordringbare laag wordt gevormd, deze laag wordt verkregen door het in de muur injecteren van een eerste vloeistof en een tweede vloeistof, waarbij beide vloeistoffen net vóór, tijdens of na in de muur te zijn geïnjecteerd, worden gemengd.

Een voordeel van deze werkwijze volgens de uitvinding is dat de voornoemde vloeistoffen een relatief lage viscositeit vertonen, waardoor de druk die moet worden toegepast voor het injecteren van beide vloeistoffen relatief laag kan worden gehouden. Een lage injectiedruk biedt het voordeel dat het barsten of gaan scheuren van de stenen in de muur kan worden vermeden. Bovendien laat de relatief lage viscositeit van de vloeistoffen een goede en vooral diepe penetratie van de vloeistoffen in de muur toe, waardoor zelfs kleine doorgangen of spleten in de muur kunnen worden opgevuld.

Een ander voordeel van de huidige uitvinding is dat bij het aanbrengen van de voornoemde vloeistoffen in de muur, geen of alleszins weinig vocht vrijkomt, waardoor een stijging van het vochtgehalte in de muur kan worden vermeden.

De huidige uitvinding heeft eveneens betrekking op een inrichting die kan worden toegepast bij een werkwijze volgens één of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de inrichting in hoofdzaak bestaat uit minstens twee gescheiden reservoirs en een uitlaat, waarbij de uitlaat bestaat uit minstens twee aparte kanalisaties die elk zijn aangesloten op één van de reservoirs en die aan het vrije uiteinde van de uitlaat uitmonden in een gezamenlijke spuitmond.

Met het inzicht de kenmerken van de huidige uitvinding beter aan te tonen, wordt hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, een voorkeurdragende werkwijze volgens de uitvinding beschreven voor het behandelen van muren tegen opstijgend vocht, met verwijzing naar de bijgaande figuren, waarin:

figuur 1 een gedeelte van een muur weergeeft die wordt behandeld tegen opstijgend vocht met een werkwijze volgens de uitvinding;
figuur 2 een doorsnede weergeeft volgens lijn II-II in figuur 1;
figuur 3 op grotere schaal het gedeelte weergeeft dat in figuur 2 door F3 is aangeduid;
figuur 4 eenzelfde zicht weergeeft als figuur 3 doch tijdens een andere werkstap van de werkwijze volgens de uitvinding;
figuur 5 een variante weergeeft van figuur 2.

In de figuren 1 tot 3 is een gedeelte van een muur 1 weergegeven die in dit geval bestaat uit gemetste bakstenen 2.

Tijdens het metsen van een dergelijke muur 1, is het bekend dat de voegen 3 tussen de bakstenen 2 niet volledig worden opgevuld met mortel 4, waardoor in de voegen 3, tussen de uitgeharde mortel 4, doorgangen 5 blijven bestaan.

Teneinde deze muur 1 preventief of curatief te behandelen tegen opstijgend vocht, voorziet de werkwijze volgens de uitvinding in een voorbehandeling die bestaat in het op een gewenst niveau A en op regelmatige onderlinge afstanden boren van gaten 6 in de muur 1.

Deze gaten 6 kunnen, zowel in de voegen 3, meer bepaald tussen de bakstenen 2 in, zijn aangebracht, als in de bakstenen 2 zelf, of afwisselend in de bakstenen 2 en in de voegen 3.

In de voornoemde gaten 6 wordt een uitlaat 7 aangebracht van een inrichting 8 voor het injecteren van twee vloeistoffen 9 en 10.

Zoals weergegeven in figuur 3, worden vervolgens, in één of meer van de voornoemde gaten 6 een eerste vloeistof 9 en een tweede vloeistof 10 geïnjecteerd, waarbij de voornoemde tweede vloeistof 10 een reactor bevat voor de eerste vloeistof, en waarbij beide vloeistoffen 9 en 10 slechts worden gemengd net vóór, tijdens of na hun injectie in de muur 1.

Bij de injectie van de vloeistoffen 9 en 10 in de muur 2, vloeien deze vloeistoffen 9 en 10, die bij voorkeur een relatief lage viscositeit vertonen, in de voornoemde doorgangen 5 tussen de uitgeharde mortel 4.

Door het mengen van de vloeistoffen 9 en 10 ontstaat na verloop van tijd een pasta 11, gel of dergelijke met een hoge viscositeit die, zoals weergegeven in figuur 4, de verschillende doorgangen 5 en eventuele holle ruimten in de muur 2 plaatselijk afdicht.

Het is duidelijk dat wanneer de voornoemde vloeistoffen 9 en 10 op regelmatige onderlinge afstanden en op een nagenoeg constant niveau A in de muur 1 worden geïnjecteerd, alle of praktisch alle doorgangen 5, holle ruimten en dergelijke die in de muur 1 op het voornoemd niveau A aanwezig zijn, na het reageren van de vloeistoffen 9 en 10, worden afgedicht.

Na de hierboven beschreven voorbehandeling, kan de eigenlijke behandeling tegen opstijgend vocht in de muur 1 worden aangevat, waarbij op een niveau B dat hoger is gelegen dan het voornoemd niveau A, volgens een bekende werkwijze siliconen in de muur 1 worden geïnjecteerd.

Deze siliconen vormen in de muur 1 een waterondoordringbare laag waardoor opstijgend vocht wordt tegengehouden.

Een voordeel van de voornoemde voorbehandeling is dat de pasta 11, gel of dergelijke voorkomt dat de siliconen die in de muur 1 worden geïnjecteerd gedurende de eigenlijke behandeling tegen opstijgend vocht doorheen doorgangen 5 en eventuele holle ruimten in de muur wegsijpelt.

De voorbehandeling laat met andere woorden toe de siliconen op een gewenste plaats te houden totdat de siliconen door een reactie met lucht, vocht of het silicium dat aanwezig is in de te behandelen muur, zijn uitgehard, zodat met een relatief grote zekerheid kan worden aangenomen dat de werkwijze volgens de uitvinding voor het behandelen van muren tegen vocht het gewenste resultaat oplevert.


De voornoemde inrichting 8 voor het injecteren van de vloeistoffen 9 en 10 in de muur 1, bestaat bij voorkeur uit twee onderling gescheiden reservoirs 12 en 13. Op elk van de voornoemde reservoirs 12 en 13 sluit een aparte kanalisatie 14, 15 aan die in de voornoemde uitlaat 7 van de inrichting 8 is voorzien, waarbij beide kanalisaties 14 en 15 in de nabijheid van het vrije uiteinde van de uitlaat 7 uitmonden in een gezamenlijke spuitmond 16.

Een voordeel van het gebruik van de voornoemde inrichting 1 is dat de vloeistoffen 9 en 10 net voor de injectie in de muur 1 worden gemengd, zodat het verkregen mengsel in een nog vloeibare vorm in de muur 1 terechtkomt en vervolgens relatief snel een ondoordringbare laag vormt.

Op deze manier wordt bekomen dat het voornoemd mengsel de verschillende doorgangen 5 in de muur 1 kan opvullen zonder in overdreven mate doorheen deze doorgangen 5 weg te sijpelen.

De voornoemde inrichting 8 laat met andere woorden toe de werkwijze volgens de uitvinding voor het behandelen van muren tegen opstijgend vocht op een efficiënte en snelle wijze uit te voeren en het verbruik aan vloeistoffen 9 en 10 tot een minimum te beperken.

Het is duidelijk dat in de uitlaat 7 van de voornoemde inrichting 8 desgevallend middelen kunnen worden voorzien voor het actief mengen van de vloeistoffen 9 en 10, waarbij het gebruik van zulke middelen afhankelijk van de gebruikte combinatie aan vloeistoffen 9 en 10 een snellere inwerking toelaat.

Verder wordt opgemerkt dat beide voornoemde reservoirs 12 en 13 van de inrichting 8 bij voorkeur zijn voorzien van middelen die een dosering van de vloeistoffen 9, 10 toelaten.

In figuur 5, tenslotte, wordt een variante weergegeven van figuur 2, waarbij de muur 1 in hoofdzaak bestaat uit twee gemetste muurdelen 17, 18 waartussen ruimte 19 is voorzien die is opgevuld met een mengsel 20 van mortel en steenafval.
Een dergelijke manier voor het vervaardigen van muren werd vroeger onder andere toegepast bij het bouwen van kerken en dergelijke.

Teneinde een dergelijke muur 1 te behandelen tegen opstijgend vocht kan de hierboven beschreven werkwijze volgens de uitvinding worden toegepast, waarbij de voornoemde gaten 6 bij voorkeur doorheen het eerste muurdeel 17 en het mengsel 20 van mortel en steenafval tot in het tweede muurdeel 18 worden geboord.

Door vervolgens op de hierboven beschreven wijze de vloeistoffen 9 en 10 in de muur 1 te injecteren, kan een laag worden verkregen die ondoordringbaar is voor siliconen, zodat, in een latere fase, op of net boven die laag een efficiënte behandeling van de muur tegen opstijgend vocht kan worden uitgevoerd.

Het is duidelijk dat in de voorgaande beschrijving een specifiek voorbeeld is beschreven van een werkwijze volgens de uitvinding. Om reden van eenvoud zijn in de voorgaande beschrijving specifieke termen toegepast die geenszins zijn bedoeld voor het beperken van de draagwijdte van dit document die wordt bepaald in de bijhorende conclusies.

Zo wordt in de voorgaande beschrijving steeds specifiek siliconen vermeld als product voor het creëren van een laag die ondoorlaatbaar is voor water, terwijl ook andere producten die ondoorlaatbaar zijn voor water kunnen worden toegepast.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de hierboven beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen, doch een leiding voor water volgens de uitvinding kan volgens verscheidene varianten worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden.


Conclusies
__________

1.- Werkwijze voor het behandelen van muren tegen opstijgend vocht, waarbij één of meer vloeibare en vochtwerende producten op een bepaald niveau  in de muur (1) worden geïnjecteerd, en waarbij vóór het injecteren van de voornoemde producten een voorbehandeling wordt uitgevoerd door op een zeker niveau waarop de voornoemde producten worden geïnjecteerd, een voor die vochtwerende producten ondoordringbare laag te vormen, daardoor gekenmerkt dat de laag wordt verkregen door het in de muur (1) injecteren van een eerste vloeistof (9) en een tweede vloeistof (10) die een reactor bevat voor de voornoemde eerste vloeistof (9), waarbij beide vloeistoffen (9, 10), net vóór, tijdens of na in de muur (1) te zijn geïnjecteerd, onderling worden gemengd.

2.- Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde vloeistoffen (9, 10) worden geïnjecteerd in gaten (6) die in de muur (1) zijn aangebracht.

3.- Werkwijze volgens conclusie 2, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde gaten (6) op regelmatige onderlinge afstanden en op een gewenst niveau (A) in de muur (1) zijn aangebracht.

4.- Werkwijze volgens conclusie 3, daardoor gekenmerkt dat de gaten (6) op een onderlinge afstand van de orde van grootte van 10 cm worden voorzien.

13.- Inrichting die kan worden toegepast bij een werkwijze volgens één of meer van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het bestaat uit minstens twee gescheiden reservoirs (12-13) en een uitlaat (7), waarbij de uitlaat (7) bestaat uit minstens twee aparte kanalisaties (14-15) die elk zijn aangesloten op één van de reservoirs (14-15) en die aan het vrije uiteinde van de uitlaat (7) uitmonden in een gezamenlijke spuitmond (16).

14.- Inrichting volgens conclusie 13, daardoor gekenmerkt dat in de voornoemde spuitmond (16) middelen zijn voorzien die toelaten vloeistoffen (9 en 10) afkomstig uit de reservoirs (12-13) te mengen.

15.- Inrichting volgens conclusie 13, daardoor gekenmerkt dat de inrichting (8) is voorzien van middelen die een dosering van de vloeistoffen (9 en 10) afkomstig uit het reservoir toelaten.


Werkwijze voor het behandelen van muren tegen opstijgend vocht en inrichting daarbij toegepast.
_____________________________________________________________

Werkwijze voor het behandelen van muren tegen opstijgend vocht, waarbij vloeibare en vochtwerende producten op een bepaald niveau in de muur (1) worden geïnjecteerd, en waarbij vóór het injecteren van de voornoemde producten een voorbehandeling wordt uitgevoerd door een voor die vochtwerende producten ondoordringbare laag te vormen, daardoor gekenmerkt dat de laag wordt verkregen door het in de muur (1) injecteren van een eerste vloeistof (9) en een tweede vloeistof (10) die een reactor bevat voor de voornoemde eerste vloeistof (9), waarbij beide vloeistoffen (9, 10), net vóór, tijdens of na in de muur (1) te zijn geïnjecteerd, onderling worden gemengd.

Figuur1 Figuur2 Figuur3 Figuur4 Figuur5
Figuur 1 :
Figuur 2 :
Figuur 3 :
Figuur 4 :
Figuur 5 :
 
   
 AANNEMINGEN VERVAET BVBA - Durmakker 51 - 9940 Evergem    [Tel.] 09/236 16 18 - [GSM] 0475 53 38 73 - [Fax] 09/236 36 78